شخصی خدمت حضرت علی(علیه السلام)

عرض کرد چهار مسأله دارم آقا فرمودند بپرس:

گفت واجب چیست؟ واجب تر کدام است؟

نزدیک چیست؟ نزدیک تر کدام است؟

شگفت چیست؟شگفت تر کدام است؟

مشکل چیست؟مشکل تر کدام است؟

آقا فرمودند:

واجب اطاعت خداست،واجب تر ترک گناه است

چون با آلودگی به گناه عبادت قبول نیست.

نزدیک قیامت است و نزدیک تر مرگ است.

عجیب دنیاست و عجیب تر علاقه به دنیاست.

مشکل قبر است و مشکل تر بی توشه رفتن!